Maszyna do cięcia styropianu wynajem

Oferujemy możliwość wypożyczenia maszyn oraz noży do cięcia styropianu w atrakcyjnych cenach. W ofercie naszej wypożyczalni znajdują się przecinarki do styropianu w wersji :

ts 130

tnm 130

ts 130

tn 130

Cena za wypożyczenie bez względu na wersję to 1 doba 70 zł - 2 doby 120 zł - 3 doby 180 zł − 4 doby 200 zł − 5 dób 250 zł − 6 dób 300 zł − 7 dób 350 zł − 8 dób 390 zł − 9 dób 430 zł − 10 dób 500 zł + każdorazowo koszt wysyłki 45zł . Minimalna kwota za wynajem równa jest wysokości stawki za dobę. Kaucja płatna gotówką przy wypożyczeniu maszyny 700,00 zł. Najem długo terminowy ustalany indywidualnie.

Oraz noże oporowe STYRODRUT FC -250 również z boniarkami

narzędzia

czarne przedmioty

czerwone narzędzie

opcje przedmiotu

Cena za wypożyczenie bez względu na wersję to 1 doba 150 zł - 2 doby 270 zł - 3 doby 390 zł − 4 doby 510 zł − 5 dób 630 zł − 6 dób 750 zł − 7 dób 1020 zł + każdorazowo koszt wysyłki 45zł . Minimalna kwota za wynajem równa jest wysokości stawki za dobę. Kaucja płatna gotówką przy wypożyczeniu maszyny 500,00 zł. Najem długo terminowy ustalany indywidualnie.
Masz pytania dzwoń 883491960 LUB 692491960

 


REGULAMIN WYNAJMU NARZĘDZI I URZĄDZEŃ


Wynajmujący Firma GRESFAST Szulc Mariusz, ul. Tylna 43, 62-050 Krosno, NIP: 777-268-25-00, zawiera z Najemcą następującą umowę najmu:

1. Firma GRESFAST, 62-050 KROSNO ul. Tylna 43 oddaje do użytkowania na określony w umowie okres czasu, podany przez Najemcę, w dokumencie wydania urządzenia, Maszynę do cięcia styropianu TS 130/30, TNM 130/30, TN 140/30, TN140/55 wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu. Firma GRESFAST udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji, co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz wydaje Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.

2. Najemca zobowiązuje się do zapoznania się z instrukcją obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu. Oświadcza, że ją zrozumiał i zobowiązuje się przestrzegać. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. Firma GRESFAST zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego rzeczoznawcę, którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu. Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem, wyłącznie w miejscu wskazanym w umowie, jeżeli adres używania przedmiotu najmu będzie inny niż adres zameldowania Najemcy, należy podać dokładny adres używania przedmiotu najmu. Na jakąkolwiek zmianę miejsca używania przedmiotu najmu oraz zmianę jego zastosowania, Najemca musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę Firmy GRESFAST oraz jest zobowiązany do informowania Firmy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na powyższe. Firma GRESFAST uprawniona jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.

3. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Firmą GRESFAST za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn nieleżących po stronie Firmy GRESFAST w szczególności z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, które obsługiwały przedmiot najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.. Najemca będzie zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. W przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do wyrównania tych strat w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu, w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu. W przypadku straty przedmiotu najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu Firmę GRESFAST oraz organy ścigania.

4. Firma GRESFAST zobowiązuje się do dokonywania napraw usterek przedmiotu najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub które obsługiwały przedmiot najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.. O awarii i usterkach Najemca zobowiązany jest informować Firmę GRESFAST niezwłocznie. Jeśli niezdatność przedmiotu najmu do użytku wynikła z przyczyn leżących po stronie Firmy GRESFAST , to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go do siedziby Firmy.

5. Za zwrot przedmiotu najmu uważać będzie jedynie się oddanie Firmie GRESFAST przedmiotu najmu czystego i w takim stanie, w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w cenniku, do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu i potwierdzeniem przyjęcia go przez pracownika firmy GRESFAST oraz wystawienie przez nią paragonu lub faktury VAT.

6. Wypożyczenie następuje po wpłaceniu kaucji gotówką lub przelewem przez Najemcę. Po zwrocie urządzenia kaucja zostaje zwrócona, pomniejszona o kwotę należną za wypożyczenie oraz wartości ewentualnych uszkodzeń.

7. Najemca nie może bez zgody Firmy GRESFAST przelać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody Firmy GRESFAST, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego ewentualną utratę lub uszkodzenie. W przypadku chęci odkupienia urządzenia przez Najemcę, kwota należna za wypożyczenie urządzenia nie jest odliczana od wartości urządzenia.

8. Firma GRESFAST uprawniona jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową i jego przeznaczeniem lub najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę, uszkodzenie. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.

9. W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższej umowy strony postanawiają poddać go rozstrzygnięciu Sądu Okręgowego w Śremie. Sprawy nieunormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Niniejsza umowa zostaje zawarta wraz ze złożeniem przez Najemcę podpisu na dokumencie wydania przedmiotu najmu.

 

WYNAJMUJĄCY

 

DATA WYPOŻYCZENIA

GODZINA WYPOŻYCZENIA

NAJEMCA

 

DATA ZWROTU URZĄDZENIA

GODZINA ZWROTU URZĄDZENIA